English 简体中文
8621-63367178 63367978
:8621-63367178 63367978

:sales@gsc-offshore.com
地址:上海市河南南路16號中彙大廈3樓

 馬紹爾公司注冊


 1、注冊地簡介——馬紹爾

 【概況】

 馬紹爾群島共和國位於中太平洋。面積181平方公裏。主要島礁有34個。 一九七九年五月一日,美國與馬紹爾群島簽訂自由聯合協定,成立自治政府,一九八六年承認馬紹爾群島共和國。一九九一年九月十七日,正式成為聯合國成員國。馬紹爾群島是和美國結為自由聯盟的主權共和國。馬紹爾群島總共約有 1,225 個島嶼和 870 個珊瑚礁群,生長著 800 多種魚類和 160 種珊瑚。人口 52000人(2008年)。居民主要為密克羅尼西亞人種,大部分居住在馬朱羅和誇賈林兩島上。他們按語言分為9個種族群體。居民中多數為天主教徒。馬紹爾語為官方語言,通用英語。主要貨幣為美元。

 【經濟】

 與部分島國兄弟相似,馬紹爾群島的經濟也是靠海吃海,包括利用海洋資源發展旅遊業,而吸引離岸注冊公司,雖然不能帶來大筆直接收入,但為它們提升國際形象和知名度頗有益處,這,也許將帶來更多它們需要的投資。

 【法制】

 馬紹爾公司注冊計劃規定:若馬紹爾群島公司並非由原居民成立,則可合法免除一切稅項。馬紹爾群島公司可以英式或美式管理。英式須有常務董事及公司秘書;美式則須有董事及行政人員。容許發行不記名形式的股票,而股東、董事或行政人員的姓名,亦無須向政府或注冊代理登記。成立離岸公司可於十天內完成。如遇實時之需,亦可購買現成公司。

 【稅收】

 注冊馬紹爾群島公司的好處:無需繳納當地之任何稅款/客戶資料絕對保密/公司文件中英對照/歸檔文件不需被公證/接受傳真歸檔/允許不記名股票/備有現成公司/政局穩定/全球提供公司成立服務,5天內完成注冊手續/方便容易管理,無需提交周年報表。

 如是一家進出口貿易公司,該公司可以將商品以接近成本的價格賣給一家馬紹爾公司,然後由這家馬紹爾公司以正常價格出口到第三方國家,這樣利用利潤累積在馬紹爾公司,由此可以合法避免高額稅收。

 2、注冊須知——馬紹爾

 組建公司所需信息:

 1) 需要注冊的公司名稱:英文為准,中文為輔

 2) 公司各股東/董事成員的身份證明文件:護照或身份證,掃描件

 3) 公司各位成員的地址證明文件:銀行賬單,電話賬單,駕駛執照等,掃描件

 4) 股份分配比例(如多於一個股東)

 程序:

 1) 客戶提供1-3個公司名稱進行查名

 2) 提供董事/股東身份證、護照複印件

 3) 確定注冊資本、股份分配

 4) 簽訂注冊委托書

 5) 15個工作日公司注冊完成

 6) 將公司文件快遞給客戶,或客戶自行提取。

 注冊資本:

 標准資金為美元50,000元,無需驗資。

 標准公司文件:

 1) 公司注冊證書

 2) 公司章程

 3) 股票

 4) 首任董事委任書

 5) 一個鋼印和一個簽名印

 其它信息

 1) 馬紹爾公司以普通法為依據,緊貼市場脈搏,深受外商歡迎;

 2) 馬紹爾公司商業運作方便,稅收制度合理;

 3) 馬紹爾公司無需申報受益者、無需申報年利潤及財務狀況;

 4) 馬紹爾公司無須呈遞周年報表或經審計帳目,亦無須召開周年大會;

 5) 馬紹爾公司稅收:海外離岸馬紹爾公司勿需繳稅,不受外彙規定管制;

 6) 馬紹爾公司財產保護:最大限度地財產保護,方便的資金轉移;

 7) 馬紹爾公司保密度:海外離岸馬紹爾公司股東和董事的詳細資料勿須接受公司查閱;

 8) 馬紹爾公司靈活度:海外離岸馬紹爾公司的名稱可以加中文名;

 9) 馬紹爾公司上市:海外離岸馬紹爾公司可以美國證券市場上市;

 3、公司年檢須知——馬紹爾

 根據國際商業公司法規定,在美屬馬紹爾群島成立的公司,進行離岸管理,無須向當地政府交納稅金(即免稅),但每年必須要向當地政府辦理續牌手續(即馬紹爾公司年檢)。

 馬紹爾公司年檢內容:

 1) 公司注冊代理人續費;

 2) 公司注冊地址續費;

 3) 馬紹爾公司牌照續費;


 公司年檢時間:

 自馬紹爾公司正式成立之日起,12個月後續下一自然年度的費用;請務必及時續費以保障公司的合法性;

 年檢所需時間:5個工作日左右友情链接:
Copyright 頂亞咨詢 GLOBAL SUCCESS CONSULTING LIMITED(“GSC”)